Krzysztof Bularz

  • Land/Shallow Water Search

Cost For My Service

Koszty usługi kalkulowane są indywidualnie, w zależności od kilku czynników takich jak: czas, trudność terenu, rodzaj poszukiwanego przedmiotu oraz jego lokalizacja. W przypadku niemożności odnalezienia przedmiotu pobierana jest opłata rekompensująca koszty własne (paliwo itp.).

Costs for my service are calculated individually, depending on several factors, such as: time, terrain difficulty, kind of object we are about to look for and its location. In case of failure, there is a small fee that would compensate my costs

Search Types

Wiele typów poszukiwań: plaże, parki, łąki, lasy, góry, jaskinie. Możliwe również poszukiwania podwodne, do 30 metrów głębokości.

Any type of search is possible: beaches, parks, meadows, forests, mountains, caves. Underwater search is possible up to 100 feet.

Search Locations

Kraków (może być poszerzony do obszaru całego kraju, jeśli będzie to konieczne).

Krakow (can be extended over the whole country if necessary)

Krzysztof Bularz's Bio

Moja przygoda z wykrywaczami metalu oraz poszukiwaniem skarbów zaczęła się w 2003 roku, kiedy to kupiłem swój pierwszy wykrywacz. Natychmiast stało się to moją życiową pasją. Od tego czasu brałem udział w poszukiwaniach na terenie całego kraju oraz za granicą, w różnorakich środowiskach: od wodnych po wysokogórskie. Możliwość wykorzystania swojej pasji do niesienia pomocy innym jest najlepszą rzeczą, jakiej można doświadczyć. Dziękuję Ci za to, Chris!!!

My adventure with metal detecting and treasure hunting dates back to 2003, when I bought my first metal detector. It instantly became my lifelong passion. So far I have carried out searches all over the country and abroad, in many kinds of environments: from underwater to mountainous terrain. Being able to use your passion for helping people is the greatest thing a man can experience. Thank you for that, Chris!